Pravila privatnosti

Politika o zaštiti privatnosti

PRIVATNOST PODATAKA

UVODNE ODREDBE

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, MONY DESIGN obrt za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Ozlju Karlovačka cesta 61, Oib:54319930851, Vl. Obrta Monika Milutinović, matični br. Obrta: 98024159, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci Kupaca – Korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Obrt, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Obrt:

MONY DESIGN obrt za trgovinu i usluge, vlasnik-Monika Milutinović, Oib:54319930851, MBO:98024159, sa sjedištem u Ozlju, Karlovačka cesta 61.

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka: e-mail: Info@mony-design.hr

NAČINI PRIKUPLJANJA I VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE SE PRIKUPLJAJU

Načini prikupljanja osobnih podataka su:

1.Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da korisnici i/ili kupci sami dostave Podatke Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika / kupca i Obrta Mony Design. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Obrtu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili putem maila poslanog na neku od mail adresa Obrta, preko internet stranice Obrta www.mony-design.hr ili popunjavanjem PRIVOLE.

2.Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.

3.Automatski posjetom Mony-design internet ( web ) stranici , aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca). Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici.

Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice obrta.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice obrta. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje obrt prikuplja ovise o vrsti usluge koju obrt pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Obrt MONY DESIGN neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Podaci o potencijalnim korisnicima

Obrt također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju Obrtu sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola Korisnika i/ili Kupca.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Vrste osobnih podataka koje se prikupljaju

Podaci koje Kupac – Korisnik najčešće dostavlja su:

ime i prezime

adresa

osobni identifikacijski broj (OIB)

kontakt broj telefona i/ili mobitela

kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)

podaci iz osobne iskaznice

podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja

Ovisno o vrsti ugovora – poslovnog odnosa neki od Kupaca – Korisnika dostavljaju samo dio gore navedenih podataka.

GDJE SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI ?

Osobne podatke Korisnika – Kupaca obrt obrađuje u Republici Hrvatskoj.

GDJE SE POHRANJUJU PRIKUPLJENI PODACI ?

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o Kupcima – Korisnicima- Ispitanicima pohranjuju u baze obrade.

TEHNIČKA I INTEGRALNA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj Obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti. Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade. Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa Sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJNJE OBRADE PODATAKA

Osobne podatke obrt prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice obrta te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza obrta, te pružalo dodatne pogodnosti kupcima i korisnicima. Takve podatke obrt prikuplja podatke za svrhu:

Izvršenja ugovornih obveza

Obrt MONY DESIGN prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, MONY DESIGN neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ostvarivanja dodatnih pogodnosti

Organizacija nagradnih igara

Obrt povremeno organizira nagradene igre pa se podaci koriste za obavjest o osvojenoj nagradi

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Obrta ako je Kupac – Korisnik dao privolu.

VREMENSKO TRAJANJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, obrt je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Obrt MONY DESIGN na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese: info@mony-design.hr

PRAVA KORISNIKA – KUPACA

Pravo na pristup osobnim podacima Obrt se obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Kupac – Korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Obrta ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili zahtjeva. Zahtjev za ispravak netočnih podataka Kupac – Korisnik može podnijeti putem MONY DESIGN internet stranice : www.mony-design.hr na mail :info@mony-design.hr , ili poštom.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo od Obrta ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni

kada Kupac – Korisnik – Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu

ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu

osobni podaci nezakonito su obrađeni

osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade

Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka obrt će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva.

Pravo na ulaganje prigovora i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Kupac – Korisnik -Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Osim u slučajevima kad je to dopušteno Općom uredbom, Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo da se na njega ne donosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega.

Svaki ispitanik , također ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Način ostvarivanja prava

Korisnik i/ili kupac može svoja prava ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail info@mony-design.hr . Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.

POD KOJIM UVJETIMA I S KOJIM RAZLOGOM SE OSOBNI PODACI PROSLJEĐUJU TREĆIMA

Osobne podatke Kupaca- Korisnika Obrta prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza Obrta

kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca – Korisnika

radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun Kupca – Korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

Vlasnik obrta Monika Milutinović

PRILOZI: Obrazac povlačenja privole